Royeren verenigingslid

//Royeren verenigingslid

Royeren verenigingslid

 Kan een lastig lid uit de vereniging worden gezet? 

In de regel zijn mensen lid van een vereniging voor hun plezier. Soms komt het voor dat één lid van de vereniging dit plezier voor de andere leden vergalt. Kan een dergelijk lastig lid uit de vereniging worden gezet? Anders gezegd: hoe gaat het beëindigen van het lidmaatschap van een vereniging in zijn werk?

Een praktijkgeval: 
Een vereniging van amateurtuinders verhuurt een volkstuintje aan een vrouwelijk lid. Deze dame houdt er echter zo haar eigen regels op na. Zowel van het fiets- als het autoverbod trekt zij zich weinig aan en ook aan het verbod tot overnachting heeft zij maling. Daarnaast vervult zij haar gemeenschappelijke taken niet en onderhoudt zij haar tuintje slecht. Na vele waarschuwingen is voor het bestuur de maat vol, zij ontzet mevrouw uit haar lidmaatschap.

Mevrouw is het hier niet mee eens en wendt zich tot de Rechtbank Rotterdam. Zij vordert bij de rechtbank om het besluit van het bestuur te vernietigen. Zij ontkent haar gedragingen en volgens haar is het royement in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Hoe werkt opzegging en royement?
Volgens 2:35 BW eindigt het lidmaatschap, onder andere door opzegging door de vereniging, of door ontzetting uit het lidmaatschap (royement). Royement kan bijvoorbeeld wanneer een lid niet meer aan de door de statuten gestelde vereisten voor het lidmaatschap voldoet, maar ook wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement, of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Formele vereisten
De formele vereisten, waaraan een opzegging of royement moet voldoen, zijn onder andere, dat er een bestuursbesluit moet zijn genomen, dat schriftelijk aan het lid bekend wordt gemaakt. Wanneer er sprake is van royement, moet het geroyeerde lid de mogelijkheid van beroep (bij de ledenvergadering, of een aangewezen derde) zijn gegeven.

Feitelijke vereisten
Naast deze formele vereisten zal er ook gekeken moeten worden, of het royement steunt op voldoende feitelijke grondslag. Deze meer feitelijke belangenafweging komt voort, uit de redelijkheid en billijkheid. Die schrijft voor, dat degenen die bij de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken zich tegenover elkaar moeten gedragen naar wat door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Een besluit tot royement, of opzegging , dat in strijd met deze norm tot stand is gekomen, is vernietigbaar.

In dit kader dient onderzocht te worden of en hoe vaak feitelijk sprake is geweest van een overtreding van een verboden handeling alsmede de ernst van die overtredingen. Dit om de meer algemene vraag te kunnen beantwoorden, of het lid zich als een behoorlijk lid van de vereniging heeft gedragen?

Verstoorde verstandhouding
Verder zal de vereniging moeten aantonen, dat de verstandhouding, tussen enerzijds het geroyeerde lid en anderzijds het bestuur en (een aantal van) de leden van de vereniging, ernstig en duurzaam verstoord is, door de gedragingen van het geroyeerde lid. Die verstoorde verstandhouding moet voorts van dien aard zijn dat het, van de vereniging in redelijkheid niet verwacht kan worden, dat zij het lidmaatschap langer laat voortduren.

Rechtbank Rotterdam
In de casus van de amateurtuindersvereniging achtte de Rechtbank Rotterdam de verstandhouding, tussen enerzijds eiseres en anderzijds het bestuur van de vereniging, ernstig en duurzaam verstoord, door het gedrag van de dame. Die verstoorde verstandhouding werd van dien aard geacht dat het van de vereniging in redelijkheid niet verwacht kon worden, dat zij het lidmaatschap langer laat voortduren. Deze opzegging was dus niet onredelijk en houdt dan ook stand.

Het royement van een lid kan zowel voor uw vereniging, als het lid verstrekkende gevolgen hebben. Zijn de belangen van zowel het lid, als de vereniging voldoende afgewogen? Zijn de juiste formaliteiten in acht genomen? Typisch een geval waarbij een helder en duidelijk advies u in staat stelt de juiste beslissingen te nemen. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie omtrent dit onderwerp? Wij staan u graag te woord!

2018-01-15T09:00:10+00:00 januari 15th, 2018|Geen categorie|0 Comments

Leave A Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.